INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest ZPC MILANÓWEK Sp. z o.o. z siedzibą ul. J. Słowackiego 25, 05-858 Grodzisk Mazowiecki (KRS: 0000640227)

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się administratorem danych poprzez adres email rodo@zpcmilanowek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), przez który należy rozumieć:

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

1. Firmom świadczącym na rzecz administratora usługi:

2. Podmiotom publicznym, mającym do dostęp do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany korespondencji albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uznanego przez administrator za zasadny. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądania: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może również skorzystać z prawa do:

Ponadto każda osoba, która twierdzi, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść w tym zakresie skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do komunikacji z administratorem w ramach prowadzonej korespondencji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃST TRZECICH

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (PROFILOWANIE)

Administrator nie podejmuje działań na danych osobowych, polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub profilowaniu, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne.